Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostka Realizująca Projekt

Strona archiwalna

 


 

Jednostka Realizująca Projekt.
 
Co to jest Jednostka Realizująca Projekt?
*      Jednostka Realizująca Projekt jest specjalnym, wyodrębnionym zespołem pracowników, stworzonym do prac nad realizacją projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”. Została ona powołana do życia zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 7/2008 z dnia 08.05.2008r.Jej zadaniem jest przygotowanie, wdrożenie,realizacja i rozliczenie w/w projektu zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).
 
Gdzie mieści się Jednostka Realizująca Projekt?
*      Jednostka Realizująca Projekt mieści się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. K. Miarki 1 w Przyszowicach w lewym skrzydle budynku.
Jak zbudowana jest Jednostka Realizująca Projekt?
*      W skład jednostki wchodzą: MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, oraz trzy zespoły: finansowy, techniczny oraz organizacyjno -prawny.
 
Jakie są zadnia poszczególnych zespołów?
 
Zespół Techniczny :
-         odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Projektu) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem Kontraktu,
-         bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych    dokumentacji przetargowej,
-         przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje Harmonogramy Realizacji Projektu,
-          przekazuje do Zespołu Finansowego (ZF) i Zespołu Organizacyjno-Prawnego (ZOP) dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący,
-         zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Projektu,
 
Zespół Finansowy
 
-         - sprawuje właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia z pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
-         -             sporządza i aktualizuje Plany Finansowania Projektu w ścisłej współpracy z ZT ZOP, a także z Inżynierem Kontraktu,
 
Zespół Organizacyjno-Prawny
 
-         obsługa prawno - organizacyjna realizowanego Projektu,
-         organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach
-         Projektu,
-         nadzór nad funkcjonowaniem zewnętrznej obsługi prawnej,
-         nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń, pism itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji projektu,
-         udział w postępowaniach przetargowych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym wzoru umów dot. poszczególnych kontraktów oraz zadań Projektu i pracach Komisji Przetargowych.
 Podmiot udostępniający: PGK sp. z o.o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Kubicka
Data wytworzenia: 27-07-2009

Wersja XML