Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Projekcie


           

            16 grudnia 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawarta została umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach jako Beneficjentem środków unijnych a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą dla projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

            Zrealizowanie niniejszego zadania ma przede wszystkim na celu osiągnięcie efektu ekologicznego w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG, a zarazem przysporzy gminie Gierałtowice jeszcze wielu innych istotnych i wymiernych korzyści: wzbogaci infrastrukturę techniczną o system kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków włącznie, otworzy dostęp do inwestowania na terenach jeszcze nie uzbrojonych, a przewidzianych do tego, sprzyjać będzie budownictwu mieszkaniowemu, usługowemu oraz pod działalność gospodarczą, stworzy nowe miejsca pracy, zwiększy dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatkach budżetu państwa, uatrakcyjni walory rekreacyjne, turystyczne i spędzania wolnego czasu w gminie, a w szczególności uchroni mieszkańców gminy od konieczności płacenia kar jakie po roku 2015 Unia Europejska nałoży na miejscowości powyżej 15 000 RLM które, nie posiadają zbiorczego systemu kanalizacji.

            Wartość projektu wynosi : 107 155 075 zł brutto,  z tego  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to: 55 247 292 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 31.10.2013r. natomiast uzyskania efektu ekologicznego: do 30.11.2015r.

            W pierwszej kolejności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. wyłoniło w postępowaniu przetargowym Inżyniera Kontraktu w postaci konsorcjum firm: RPI Racibórz wraz z Inwest Complex Gliwice. Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu zgodnie z prawem budowlanym i Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego. Jest on odpowiedzialny za prawidłową realizacją całego przedsięwzięcia.

            29.07.2010r.nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą pierwszego z pięciu kontraktów na roboty budowlane tj. sołectwa Gierałtowice  – firmą PPUH Wolimex z Limanowej. Zakończenie robót budowlanych dla sołectwa Gierałtowice planuje się na IV kwartał 2013r.

W miesiącu październiku 2010r.  podpisana zostanie kolejna umowa na roboty budowlane na budowę kanalizacji w sołectwie Paniówki. Równocześnie toczy się postępowanie na udzielenie zamówienia w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Zakładamy, że umowa na to zadanie zostanie podpisana w grudniu 2010r.

            Uroczystego rozpoczęcia robót budowlanych dokonano w obecności wielu znakomitych gości w dniu 30.08.2010r. Do wbicia pierwszej łopaty zaproszono: Starostę gliwickiego Michała Nieszporek, Wójta Gminy Gierałtowice Joachima Bargiel, Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szołtysek, Sołtysa Gierałtowic Gerdę Czapelka, reprezentującego Wykonawcę - właściciela firmy Wolimex Eugeniusza Wojaka jak również reprezentującego Inżyniera Kontraktu Jacka Pala.

 

 

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu zgodnie z prawem budowlanym i Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych

Podmiot udostępniający: PGK sp. z o.o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Kubicka
Data wytworzenia: 22-07-2009
Wersja XML