Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR VII/61/2019

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

 

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice wyrażonej w formie postanowienia z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala, co następuje:

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Gierałtowice.

2. Użyte w regulaminie skróty oznaczają:

1) Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);

2) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy;

3) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy;

4) Gmina - Gmina Gierałtowice.

 

Rozdział II.

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 2.

1. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

1) dostarcza wodę:

a) pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,08 MPa, według pomiaru u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy,

c) w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,

2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z art. 9-11 Ustawy, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę.

2. Dostarczana woda odpowiada wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy. W szczególności woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz chemiczne określone w części B załącznika nr

1 do rozporządzenia. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków określa rodzaj

odprowadzanych ścieków oraz dopuszczalny poziom ich zanieczyszczeń.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie ciągłości i jakości świadczonych usług określonych w Ustawie i wydanych na podstawie Ustawy przepisach wykonawczych.

 

§ 3.

 

1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.

2. Wójt Gminy Gierałtowice informuje mieszkańców Gminy, w tym Odbiorców o jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 Ustawy.

Rozdział III.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIAUMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

§ 4.

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinien określać dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz inne elementy istotne przyszłej umowy, w szczególności ilość i jakość usług, jakie mają być przez Przedsiębiorstwo świadczone.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu:

a) oświadczenie, w którym określa swój status do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki; oświadczenie winno zawierać adres nieruchomości i wskazywać bądź tytuł prawny, jaki wnioskodawca do niej posiada, bądź że jest to nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, z której wnioskodawca korzysta;

b) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru, potwierdzający uprawnienie osób występujących wobec Przedsiębiorstwa do reprezentacji wnioskodawcy.

 

§ 5.

1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w tych budynkach, może zostać złożony wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są warunki zawarte w art. 6 ust. 6 Ustawy.

2. Wniosek winien zawierać:

1) określenie osób korzystających z lokali, których wniosek dotyczy, w tym określenie ich statusu do zajmowanych lokali, wraz ze zgodami takich osób na zawarcie umowy, potwierdzonymi własnoręcznymi podpisami;

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie oraz o dokonanym wyborze metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań

udostępnionych do odczytu wodomierzy zainstalowanych w budynku przy punktach czerpalnych, którymi to należnościami właściciel lub zarządca budynku będzie obciążał osoby korzystające z lokali.

3. Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje wnioskodawcy informację określającą wymagania techniczne.

 

§ 6.

1. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy przedstawia wnioskodawcy projekt umowy.

2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Rozdział IV.

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 7.

1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez

Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.

2. Ceny usług, które nie są zawarte w taryfach, Przedsiębiorstwo określa w cenniku, który jest dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 8.

Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

§ 9.

Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz lokalowy, wodomierz na ujęciu własnym wody lub ujęciu wody od innego dostawcy, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

§ 10.

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zaś ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

§ 11.

1. Odczyty wodomierzy i urządzeń pomiarowych są przeprowadzane w okresach rozliczeniowych określonych w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

§ 12.

Przeciętne normy zużycia wody określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 27 ust. 3 Ustawy.

§ 13.

1. Ilość wody zużytej bezpowrotnie określa się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, zamontowanego na koszt Odbiorcy, na zasadach określonych w warunkach technicznych.

2. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza dodatkowego, zerwania plomb lub utraty cechy legalizacyjnej, ilość wody zużytej bezpowrotnie nie podlega odliczeniu.

 

Rozdział V.

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 14.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który zawiera:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji i numer telefonu, a w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną również nazwę rejestru, do którego jest wpisany, i numer wpisu wraz z dokumentem potwierdzającym wpis oraz sposób i dane osób uprawnionych do reprezentacji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) rodzaj instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) określenie celu poboru wody lub rodzaju odprowadzanych ścieków, a w przypadku ścieków

przemysłowych również wskazanie ich jakości i przewidywanych sposobów ich podczyszczania;

6) planowany terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

2. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) oświadczenie, w którym określa swój status do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci; oświadczenie winno zawierać adres nieruchomości i wskazywać bądź tytuł prawny, jaki osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci do niej posiada, bądź że jest to nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, z której osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci korzysta;

2) kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15.

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,

Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki techniczne.

2. Warunki techniczne zawierają w szczególności:

1) wskazanie miejsca i sposobu włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci oraz sposobu połączenia z wewnętrznymi instalacjami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi nieruchomości;

2) parametry techniczne przyłącza;

3) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości lub maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości oraz ich rodzaj i jakość;

4) szczegółowe dane dotyczące: wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego, w tym ich średnicy i miejsca lokalizacji, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego oraz innych urządzeń technicznych;

5) informację o rodzaju dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy dokonać stosownych uzgodnień, lub do których należy dokonać stosownych zgłoszeń;

6) okres ich ważności.

§ 16.

W przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo

w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny uniemożliwiające przyłączenie.

§ 17.

Na podstawie warunków technicznych podmiot przyłączany sporządza plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami Ustawy i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub dokonuje

zgłoszenia budowy przyłącza organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Rozdział VI.

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

§ 18.

1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniony jest od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

2) technicznych możliwości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w pkt 1, a w szczególności ich stanu technicznego, przepustowości i zdolność produkcyjnej, oraz lokalizacji nieruchomości;

3) posiadania przez Przedsiębiorstwo tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

2. W wyniku przyłączenia nowej nieruchomości do sieci musi dla każdego Odbiorcy zostać zachowany minimalny poziom usług, określony w rozdziale II Regulaminu.

3. W przypadku braku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo nie wydaje warunków technicznych przyłączenia do sieci, informując o tym osobę ubiegająca się o przyłączenie zgodnie z § 16.

§ 19.

1. Ustala się następujące warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych:

1) dla usług wodociągowych:

a) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 63 mm;

b) w miejscu włączenia do sieci powinien być zamontowany zawór odcinający – zasuwa, a obudowę zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę uliczną;

c) wodomierze należy zabudowywać w konsoli wodomierzowej w budynku w odległości nie większej niż 1 m od ściany zewnętrznej, przez którą przechodzi przyłącze, bądź w studzience wodomierzowej z PVC;

d) od strony instalacji wewnętrznej powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy i zawór odcinający;

e) przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, uwzględniając przebieg i zagłębienia innych elementów sieci uzbrojenia terenu;

f) przyłącza należy posadawiać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem;

g) powinien być zapewniony odpowiedni dostęp do studni wodomierzowych i konsoli wodomierzowych.

2) dla usług kanalizacyjnych:

a) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;

b) na nieruchomości, z której odprowadzane mają być ścieki, należy wykonać co najmniej jedną studzienkę rewizyjną PVC o średnicy minimum 315 mm ze zwieńczeniem pokrywą żeliwną i regulacją

teleskopową;

c) przyłącza powinny posiadać spadek w kierunku spływu wynoszący co najmniej 1,5%, w przeciwnym

razie należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu

przepompownia ścieków;

d) przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, uwzględniając przebieg i zagłębienia innych elementów sieci uzbrojenia terenu;

e) przyłącza należy posadawiać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem;

f) powinien być zapewniony odpowiedni dostęp do studni rewizyjnych, w tym dojazd.

2. Z uwagi na to, że tereny górnicze (przestrzenie objęte przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego) obejmują cały obszar Gminy i dodatkowo sieć wodociągowa jest w dużej

mierze wykonana z rur stalowych i przestarzała, techniczne możliwości istniejących urządzeń wymagają w każdym przypadku szczegółowej analizy, a warunki techniczne dla każdej nieruchomości indywidualnego określenia.

3. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki techniczne przyłączenia do sieci,

2) zapewnienie dostawy wody lub przyjęcia ścieków.

4. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wydaje osobie zainteresowanej w terminie do 21 dni od daty złożenia przez nią wniosku zapewnienie dostawy wody lub przyjęcia ścieków. Zapewnienie stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do wydania w przyszłości przyszłemu Odbiory warunków technicznych przyłączenia do sieci. Postanowienia § 14 i § 16 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VII.

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO

PRZYŁĄCZA

 

§ 20.

1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez

Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i wydanymi warunkami technicznymi.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych

przedstawicieli stron. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół.

3. Dokonanie odbiorów może nastąpić wyłącznie przed zasypaniem przyłącza.

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego przyłącza należy sporządzić dokumentację geodezyjną powykonawczą przyłącza i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

§ 21.

1. Przedsiębiorstwo dokonuje odbiorów w terminach uzgodnionych z osobą ubiegającą się o przyłączenie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez nią gotowości do odbioru. Odbiór końcowy może nastąpić dopiero po wykonaniu całości prac i przekazaniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej:

1) adres nieruchomości, dla której wykonano przyłącze,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem: rodzaju przyłącza (przyłącze wodociągowe lub przyłącze

kanalizacyjne), jego średnicy i długości oraz materiału, z jakiego je wykonano, a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego również rodzaj odprowadzanych ścieków,

3) datę odbioru,

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

 

Rozdział VIII.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB

ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

§ 22.

1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:

1) planowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody,

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed terminem.

2. Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, lub zakłóceniach odbioru ścieków, o ile

przewidywany czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. O zaistniałym niedotrzymaniu odpowiednich parametrów dostarczanej wody Przedsiębiorstwo w każdym przypadku niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

Rozdział IX.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 23.

1. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:

1) informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług;

2) wyjaśnień treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków technicznych przyłączenia do sieci, zapewnienia dostawy wody lub przyjęcia ścieków i innych dotyczących Odbiorcy dokumentów;

3) informacji o przewidywanych lub zaistniałych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela informacji w tej samej formie w terminie 14 dni od daty otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji w terminach wskazanych w ust. 2 i 3 nie jest możliwe, Przedsiębiorstwo przed upływem wymienionych terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację,

i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia informacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania prośby.

§ 24.

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji, dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, w szczególności:

1) ilości i jakości świadczonych usług,

2) wysokości opłat za te usługi,

3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych, niezależnie od ich własności.

2. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia, i o jej rozstrzygnięciu zawiadamia zgłaszającego z zachowaniem formy, w której reklamacja została złożona. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 21 dni. Jeżeli przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego wymaga udostępnienia przez Odbiorcę nieruchomości, a Odbiorca tego udostępnienia zaniecha, bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, ulega wstrzymaniu do czasu udostępnienia nieruchomości.

3. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

§ 25.

W siedzibie Przedsiębiorstwa wszystkim zainteresowanym są udostępniane:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawki opłat;

2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy;

3) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

4) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

5) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi.

 

Rozdział X.

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 26.

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są hydranty i inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji zbiorczych przekazywanych Przedsiębiorstwu przez jednostki straży pożarnej co pół roku, odpowiednio do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

4. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej pisemną informację o ilości wody pobranej wraz z określeniem punktów poboru przekazuje Przedsiębiorstwu niezwłocznie.

§ 27.

Zakazuje się pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa.

 

Rozdział XI.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/96/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 6142).

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

Pełna treść dokumentu PDFRegulamin wody i ścieków 2019.pdf

 

informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Izabela Buchała
data wytworzenia: 15.04.2019r.

 

 

Wersja XML