Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinia biegłego rewidenta za 2008r.


 

Kontrola wewnętrzne w 2009
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadziło z udziałem biegłego rewidenta – badanie sprawozdania finansowego za rok 2008r.
Badanie to w szczególności obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
 
Z raportu sporządzonego przez biegłego po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności w dniu 27 marca 2009r.wynika, że:
- sprawozdanie za rok 2008 przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r,
- sporządzono je zgodnie z zasadami (polityki) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest ono zgodne z przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki,
- sprawozdanie jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r, wykazał zysk wysokości 104.483,98 zł. 

informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Dorota Kubicka
data wytworzenia: 27.07.2009r.
Wersja XML