Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

1.     Kiedy rozpoczną się roboty budowlane związane z budową kanalizacji?

O terminach rozpoczęcia robót budowlanych na terenie poszczególnych sołectw przesądzą procedury przetargowe. Budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych sołectwach i wybudowanie oczyszczalni ścieków to pięć odrębnych kontraktów, a każdy z nich zostanie zrealizowany przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Harmonogram realizacji Projektu przewiduje rozpoczęcie w 2010r. robót w sołectwach Gierałtowice i Przyszowice.

O fakcie podpisanie umowy z wykonawcami na kolejne zadania będziemy każdorazowo informować Państwa na stronie internetowej projektu.

 

2.     Czy trzeba się przyłączyć do wybudowanej kanalizacji sanitarnej jeśli posiada się zbiornik na nieczystości bezodpływowy?

Tak. Obowiązek przyłączenia się wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz.622).Wyjątek stanowią rozwiązania polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Za koniecznością przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji przemawia obowiązek osiągnięcia przez Gminę i Beneficjenta efektu ekologicznego, co w naszym Projekcie oznacza podłączenie minimum 10548 osób. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować obniżeniem kwoty dofinansowania unijnego a w najgorszym przypadku zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami. Natomiast w miejscach, które nie będą objęte zbiorczym systemem kanalizacji z uwagi na nadmierne koszty budowy lub braku korzyści dla środowiska będzie można stosować rozwiązania indywidualne (np. zbiorniki bezodpływowe itp.) zapewniające ochronę środowiska. Ścieki zgromadzone w zbiornikach będzie można dostarczać wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków.

  1. Czy budowa przyłącza kanalizacyjnego do prywatnej działki będzie darmowa?

Niestety nie. Z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. 2001. NR 72 POZ. 747) wprost wynika zakaz zaangażowania pieniędzy publicznych w uzbrojenie terenu będącego własnością prywatną. Sieć kanalizacyjna wybudowana będzie do granicy nieruchomości gruntowych, ale przyłącze do budynku wybudowane zostanie na koszt właściciela działki. Nie oznacza to jednak, że każdy z właścicieli zmuszony będzie do poszukiwania wykonawcy swojego przyłącza we własnym zakresie i  ponoszenia kosztu projektowania go. Projekt budowlany każdego sołectwa uwzględnia przyłącza kanalizacyjne. W trakcie realizacji inwestycji zostaną wybudowane przyłącza przez firmę która wygra poszczególne zadanie. Pozostanie tylko kwestia rozliczenia finansowego kosztu wybudowania przyłącza na prywatnej działce. Zakładamy ze dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opracowany zostanie plan rozłożenia płatności na raty, tak aby każdy mógł spłacić swoje zobowiązanie.

  1. Jak zostaną rozwiązane kwestie dojazdu do poszczególnych ulic w czasie prowadzenia robót budowlanych?

Jak wszystkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, również budowa kanalizacji sanitarnej będzie wymagała planu organizacji ruchu. W miarę możliwości będziemy informować Państwa na bieżąco o utrudnieniach i ewentualnych objazdach. Informacje na ten temat będzie można również uzyskać u pracowników Zespołu Technicznego w Jednostce Realizującej Projekt.

Wersja XML